15B138 HEATER IMMER 2550W/230V

15B138 HEATER IMMER 2550W/230V

15B138 Heater Immersion 2550W/230V