16A110 HEATER ROD I. 2250W/230V

16A110 HEATER ROD I. 2250W/230V

16A110 HEATER ROD I. 2250W/230V